farsi

راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   svg   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   ttf   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   woff   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   eot   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   css   — حجم:   2 MB
 • پسوند:   js   — حجم:   2 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   3g2   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   3gp   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   3gpp   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   3gp2   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   amv   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   avi   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   flv   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   mkv   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   mpeg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   wmv   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   css   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   eot   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   woff   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   ttf   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   svg   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   js   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   psd   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   gz   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   targz   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   102400   — حجم:   50 MB
 • پسوند:   mp3   — حجم:   50 MB
queue